Oбществено обсъждане

03.02.2014

 

Обществено обсъждане с въпросник

През месец ноември 2013 г., с първото заседание на Съвместната Работна Група, беше стартиран процесът на подготовка на програмата за ТГС по ИПП между България и Македония 2014-2020 г. Програмата се подготвя на основата на получените резултати от т.нар. ситуационен анализ обследващ редица социално-икономически фактори (икономика, инфраструктура, транспорт, околна среда, демография, трудов пазар, образование, културни отношения и др.), регулярните консултации и предложенията получени от съвместната работна група, както и такива от съответните заинтересовани страни в трансграничния регион. В допълнение, ще бъдат отчетени и резултатите от изпълняваните предишни програми за сътрудничество. Съгласно новите насоки за развитие на европейската кохезионната политика, през програмния период 2014-2020 г. ще бъде търсена по-голяма тематична концентрация на програмите за трас-гранично сътрудничество.

Във връзка с това, важна стъпка в процеса по изготвяне на програмата е провеждането на консултации със заинтересованите страни по отношение на формата и съдържанието на бъдещата програма. Настоящето широко обществено обсъждане има за цел да даде своя съществен принос към  цялостния процес по програмиране чрез споделения опит и ноу-хау на всички заинтересовани участници. Освен това, обсъждането следва да помогне за идентифицирането на специфични изисквания и очаквания във връзка с новата програма сред потенциалните целеви групи.

Във връзка с гореизложеното, предлагаме на Вашето внимание въпросник, чрез който всеки заинтересован би могъл даде своя принос в разработването на бъдещата Програма за ТГС по ИПП между България и Македония (2014-2020 г.). Целта на този въпросник е да се събере информация за вашите очаквания относно обхвата и съдържанието, както и за други важни аспекти на бъдещата програмата.

Можете да изтеглите и да попълните въпросника от следния линкhttp://poll.oir.at/survey_BG_FYROM не по-късно от 14 февруари 2014 г.

 

Благодаря ви за съдействието! 

 

ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК  Letter of support  Questionnaire 

 

Facebook icon
Twitter icon