Пето присъствено заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Македония 2014-2020

30.01.2018

На 30 януари 2018 г. в гр. Кюстендил се проведе петото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Македония. Заседанието беше председателствано от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

 

Членовете на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата разгледаха и одобриха следните основни документи:

1. Пакета документи за кандидатстване по втората Покана за набиране на проектни предложения, включващ Насоките за кандидатстване и критериите за подбор на проекти;

2. Правила за оценка на набраните проектните предложения по втората Покана за набиране на проектни предложения.

 

По време на срещата бе представен напредъка на изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Македония за периода 2014-2020 г., както и напредъка в дейностите по закриване на трансграничната програма по ИПП 2007-2013.

Съвместният комитет за наблюдение реши да се  публикува Втората покана за набиране на проектни предложения на 9 февруари 2018 г., по трите приоритетни оси на Програмата: Приоритетна ос 1 - Околна среда, Приоритетна ос 2 - Туризъм и Приоритетна ос 3 – Конкурентоспособност, с  предназначен общ бюджет от 6 917 631 евро.

За първи път проектите ще бъдат подавани единствено по електронен път.

Facebook icon
Twitter icon