Покана за участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г.

27.01.2022

 


Покана за участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г.


     Във връзка с подготовката на финална версия на Програмата трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония 2021-2027 за официално изпращане до Европейската комисия (ЕК), както и на основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Ви каним да вземете участие в обществено обсъждане на проекта на програмата, което ще се проведе на 15 февруари 2022 г. от 11:00 часа. Обсъждането ще бъде проведено дистанционно през приложението WebEx в реално време на български език.

     Пълният текст на проекта на Програмата ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония 2021-2027, както и нейно резюме, в което е представена в систематизиран и обобщен вид най-важната информация за планираното изпълнение на програмата, можете да намерите прикачени по-долу.

      Желаещите да вземат участие в общественото обсъждане следва да изпратят следната информация: три имена, електронна поща и институция/организация, която представляват (в случай, че представляват такава) в срок до 9 февруари  2022 г. на jtsipakyustendil@gmail.com.

      След изтичане на посочения краен срок, заявилите желание за участие в събитието ще получат детайлите за включване в WebEx срещата на посочените от тях електронни пощи. 

     Проектът на програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония 2021-2027 е публикуван за обществени консултации на Портала за обществени консултации: www.strategy.bg, Единния информационен портал: www.eufunds.bg и интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството: www.mrrb.bg .

       Коментари и становища по публикувания проект на програмата можете да представяте в срок до 28 февруари 2022 г. в деловодството на МРРБ на адрес: гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, както и в електронен вид на e-mail адрес ma_ipacbc@mrrb.government.bg.

Facebook icon
Twitter icon