Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Северна Македония 2021–2027, за изграждане / рехабилитация на нов контролно пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни – Берово

30.12.2022

Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган)

в сътрудничество с

Министерство на местното самоуправление на Република Северна Македония

(Национален орган)

Обявяват на 30 декември 2022 г. ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Северна Македония 2021–2027, за изграждане/рехабилитация на нов контролно пропускателен пункт  (ГКПП) Струмяни – Берово.  Основната цел на стратегическия проект е да подобри регионалната свързаност и да стимулира икономическия растеж на програмната област чрез (1) улесняване на нарастващия трафик на хора и стоки между двете страни, (2) укрепване на комуникационните връзки между двете страни и (3) подобряване и разширяване на достъпа до основната TEN-T, включително връзката с коридори IV и VIII.

 

Следните допустими партньори са поканени да представят стратегическо проектно предложение:

  • Определен бенефициер с решение на Министерския съвет на Република България;
  • Митническа администрация на Република Северна Македония.

 

Общата цел на програмата (INTERREG VI-A) ИПП България Северна Македония е „Засилване на териториалното сближаване на трансграничния регион България – Северна Македония“. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ III ( IPA III) на Европейския съюз.

 

Предложението за стратегически проект трябва да е насочено към:

      Приоритет 2 По-свързан граничен регион

Специфична цел 2.1. „Развитие на устойчива, устойчива на изменението на климата, интелигентна и интермодална мобилност на национално, регионално и местно равнище, включително подобрен достъп до TEN-T и трансгранична мобилност“

 

Общата сума на Ограничената покана за стратегическо проектно предложение е 8 983 431 евро.

 

Допустимата трансгранична област, в която могат да се извършват подготвителните дейности по Стратегическия проект, е:

  • Области Благоевград и Кюстендил на Република България;
  • Североизточен, Източен и Югоизточен райони за планиране на Република Северна Македония.

 

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:

 

Крайният срок за подаване на проектните предложения е  24:00 часа, българско време, на 31 юли 2023 г. Подаването на проектните предложенията ще става изцяло по електронен път чрез Съвместна електронна система за управление (Jems):

 

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат на Програмата: jtsipakyustendil@gmail.com

 

Централен офис гр. Кюстендил: тел. +359 (0) 78 58 01 01;

Клон Струмица: тел. + 389 (0)34 330 331.

 

Пакет с документи за кандидатстване:

  1. Насоки за кандидатстване включващ приложения;
  2. Формуляр за кандидатстване;
  3. Анекси;
  4. Анекс С - Договор за субсидия.
Facebook icon
Twitter icon