ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА - Тендерска постапка за Изведување на градежни работи за регулирање на дел од речното корито на река Сушица во општина Радовиш по проект CB006.2.12.062

16.04.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА - Тендерска постапка за Изведување на градежни работи за регулирање на дел од речното корито на река Сушица во општина Радовиш по проект CB006.2.12.062


Известувањето за склучен договор за јавна набавка е достапно ТУКА

Facebook icon
Twitter icon