Прашања и одговори по Насоките за однапред дефинирани апликанти под Ограничена покана за стратешки предлог проект - „Изградба / рехабилитација на нов граничен премин (ГП) Берово – Струмјани („Клепало“) помеѓу Бугарија и Северна Македонија“

11.07.2023

Прашања и одговори по Насоките за однапред дефинирани апликанти под Ограничена покана за стратешки предлог проект - „Изградба / рехабилитација на нов граничен премин (ГП) Берово – Струмјани („Клепало“) помеѓу Бугарија и Северна Македонија“ No 2021TC16IPCB006 – 2022 – 1

 

Прашањата и одговорите се достапни ТУКА

Facebook icon
Twitter icon