Междурегионален Туризъм чрез Култура (МТК)

Код на проекта:CB006.1.23.196
Покана:CB006.1
Приоритет:2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм
Вид на проекта:Меки мерки
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:57940.96 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.10.2016
Крайна дата на проекта:16.01.2018
Област на въздействие:094 Опазване, развитие и рекламиране на публични ценности на културата и историческото наследство
Резюме на проекта:

Проектът ще повиши туристическия потенциал в двата целеви трансграничнични региона в България и Македония чрез идентифициране, насърчаване и устойчивото използване на природните дадености и културното наследство в съответните области, насърчавайки сътрудничеството между съответните регионални участници в областта на устойчивото развитие на туризма. Проектът предвижда да се изготви проучване на потенциала в двете целеви области, за да се стимулира алтернативния туризъм и да се идентифицират природното и културното наследство, услугите и традициите, които могат да увеличат туристическия потенциал на региона. Ще се организират серия от три обучение за представителите на целевите групи; Два туристически и културни изложения ще бъдат организирани съответно в Благоевград (BG) и Щип (МК). Нръчник на алтернативния туризъм в целевите райони, разработване на уеб сайт в които всички идентифицирани обекта на природното и културното наследство и услуги ще бъде прикачени и обозначени на електронната карта.

Ще бъдат идентифицирани най-малко 40 обекта от природното и културното наследство и най-малко 40 алтернативна услуги в двете целеви области; алтернативни проучвания  за потенциала на целевите райони за развитие в туризма; 60 представители на целевите групи ще бъдат информирани и обучени как да се опази и управлява природното и културното наследство и как да се създаде устойчив бизнес, ще бъдат организирани 2 туристически и културни изложения в Благоевград и Щип на които се очаква да присъстват повече от 60 ключови участника; Ще бъде разработен Наръчник на Алтернативния туризъм; разработена и създадена интернет страница; заключителна конференция която ще се  проведе в Щип, с участието на повече от петдесет представители на целевите групи и ключовите участника в областта на туризма.

 

Уебсайт на проекта:

www.iicbg.org

Партньори

Водещ партньор
Международни инициативи за сътрудничество
Благоевград
Партньор по проекта 2
Малцинствени лидери в полза на обществото - МЛС Щип
Източен регион