Меѓурегионален Туризам преку Култура (МТК)

Код на проектот:CB006.1.23.196
Покана:CB006.1
Приоритет:2.3. Поттикнување на соработката помеѓу партиципиентите од регионот во сферата на одржливиот туризам
Вид на проектот:Soft
Времетраење на проектот (во месеци):15
Вредност на договорот:57940.96 €
Кофинансирање од ЕУ:85.00 %
Датум на започнување на проектот:17.10.2016
Датум на завршување на проектот:16.01.2018
Поле на интервенција:094 Заштита, развој и промоција на јавни вредности од културата и историското наследство
Резиме на проектот:

Проектот ќе го зголеми туристичкиот потенцијал на 2 целни прекугранични региони во Бугарија и Македонија преку идентификување, промовирање и одржливо користење на природното и културното наследство во соодветните области и унапредување на соработката помеѓу соодветните регионални актери во областа на одржливиот туризам. Проектот предвидува да се направи истражување на потенцијалот на двете целни области за развој на алтернативниот туризам и да се идентификува природното и културното наследство, услугите и традициите  кои можат да го зголемат на туристичките потенцијали на регионот. Ќе бидат организирани серија од три обуки за претставниците на целните групи; ќе се одржт два туристички културни саеми, во Благоевград (Бугарија) и Штип (Македонија). Ќе биде составен Водич за алтернативен туризам на целните области и ќе биде развиена веб страна каде што идентификуваното природно и културно наследство и услуги ќе бидат закачени на електронската карта.
Ќе бидат идентификувани најмалку 40 сајтови за природно и културно наследство, а најмалку 40 алтернативни  услуги во 2 целни области; потенцијалот на целните области за развој на алтернативен туризам студии; 60 претставници на целните групи информирани и обучени како да се зачува и да управува со природното и културното наследство и како да се воспостави одржлив бизнис. 2 туристички културни саеми за собирање на повеќе од 60 клучните актери организирани во Благоевград и Штип; Изработен Водич за Алтернативен туризам; изработен веб-сајт; финална конференција за повеќе од 50 претставници на целните групи и клучните актери во областа на туризмот, што ќе се одржи во Штип.

 

Веб-страница на проектот:

www.iicbg.org

Партнери

Водечки партнер
Меѓународни инициjативи за соработка
Благоевград
Партнер на проектот 2
Малцинските Лидери за Општеството - МЛС Штип
Источен регион