Изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие на туризма

Код на проекта:CB006.1.21.207
Покана:CB006.1
Приоритет:2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство
Вид на проекта:Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:499026.38 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.10.2016
Крайна дата на проекта:16.10.2018
Област на въздействие:075 Развитие и пропагандиране на туристически услуги в или за МС
Резюме на проекта:

Основния резултат по проекта ще бъде изградената система за водоснабдяване в община Берово, реконструираната инфраструктура на парка в Сандански, генерираното „ноу-хау“ за повишаване качеството на местните туристически услуги и обмен и партньорството между двете общини.

Основните цели на проекта са двете инвестиционни дейности: Едната от тях е системата за водоснабдяване в туристическото селище "Берово езеро" в Община Берово и реконструкцията на две водни местности в парка "Св. Врач "в община Сандански.
В Община Берово по проекта се включва изграждането на водоснабдителна система за цялото туристическото селище, което включва: станция за отпадъчни води, резервоар за вода и помпена станция за снабдяване на непречистената вода от Берово езеро до пречиствателната станция.
Реализацията на този проект ще се осъществи чрез генериране на знания, с цел да се повиши качеството на туристическите услуги и обмен на знания между двете трансгранични общини. Чрез проекта ще бъде проектирано мобилно приложение за промоция на туристическите обекти и съоръжения в двете общини и съвременна информационен метод тип "изскачаща реклама" Като част от дейностите по проекта са планирани да бъдат организирани семинари за генериране на идеи за подобряване на туристическите услуги, информационни и комуникационни дейности.

Партньори

Водещ партньор
Община Берово
Източен регион
Партньор по проекта 2
Община Сандански
Благоевград