Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НИ НАС!

Код на проекта:CB006.1.11.105
Покана:CB006.1
Приоритет:1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район
Вид на проекта:Меки мерки
Времетраене на проекта (в месеци):12
Стойност на договора:75387.06 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.10.2016
Крайна дата на проекта:16.10.2017
Област на въздействие:085 Опазване и подобряване на биоразнообразието, опазване на природата и зелена инфраструктура
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта „SAVE US“ е да предоставим знания на младите хора от основните гимназии за различните възможности за защита и опазване на заобикалящиния ни свят, планетата земя и космоса. Проектът има за цел да представи на младежтта различен поглед към отпадъците, който не са просто замърсители на околната среда, но в същото време могат да се използва за производството на енергия от възобновяеми източници, развитието на „зелената“ икономика предлага възможности за насърчаване на бизнес предприемачеството, което ще даде възможност за опазване и защита на цялата планета и да се създаде чиста околна среда за бъдещите поколения. Проекта се стреми да обясни на младите хора в различните видове подход към негативния ефект от производството и използването и трансформация на енергията в положителна чрез производството на чиста, възобновяема енергия, която не замърсява околната среда и защитава природата.
Отпечатените обучителените материали ще бъдат на тема свързана със замърсяването на водата, почвата и въздуха и как да ги използваме за рационално за производството на енергия от възобновяеми източници, развитието на „зелената“ икономика и как да предлагат възможности за насърчаване на бизнес предприемачеството. Всичко това ще даде възможност за опазване и защита на цялата планета и да се създаде чиста околна среда за нас и за бъдещите ни поколения.

 

Уебсайт на проекта:

www.save-us.eu

Партньори

Водещ партньор
Фондация Евро център, Старо Нагоричане
Североизточен регион
Партньор по проекта 2
Кюстендилска търговско-промишлена палата
Кюстендил