Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НИ НАС!

Код на проекта:CB006.1.11.105
Покана:CB006.1
Приоритет:1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район
Вид на проекта:Меки мерки
Времетраене на проекта (в месеци):12
Стойност на договора:75387.06 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.10.2016
Крайна дата на проекта:16.10.2017
Област на въздействие:085 Опазване и подобряване на биоразнообразието, опазване на природата и зелена инфраструктура
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта беше да предостави знания на младите хора от основните и средни училища за различните възможности за защита и опазване на заобикалящия ни свят, планетата Земя и Космоса. На младежите бе представен различен поглед към отпадъците, които не са просто замърсители на околната среда, но и могат да се използват за производство на възобновяема енергия. Развитието на „зелената“ икономика предлага възможности за насърчаване на бизнес предприемачеството, което ще опази и защити планетата и ще създаде чиста околна среда за бъдещите поколения. Проектът разясни на младите хора различните възможности за трансформация от негативно производство и ползване на енергията в положително производството на чиста, възобновяема енергия, която не замърсява околната среда и защитава природата. Създадени бяха Ръководство "Да спасим планетата" за деца от 11 до 14 години в Македония и Ръководство „Могат ли отпадъците да станат бизнес?“ за деца от 15 до 18 години в България. Отпечатаните обучителни материали бяха на теми, свързани с отпадъците; замърсяването на водата, почвата и въздуха и как да се използват те за рационално производство на възобновяема енергия; замърсяване на Космоса; развитие на „зелената“ икономика; възможности за насърчаване на бизнес предприемачеството.

 

Уебсайт на проекта:

www.save-us.eu

Партньори

Водещ партньор
Фондация Евро център, Старо Нагоричане
Североизточен регион
Партньор по проекта 2
Кюстендилска търговско-промишлена палата
Кюстендил