Живото културно наследство на два народа на една сцена

Код на проекта:CB006.2.23.115
Покана:CB006.2
Приоритет:2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм
Вид на проекта:Меки мерки
Времетраене на проекта (в месеци):12
Стойност на договора:124837.63 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:28.09.2022
Крайна дата на проекта:27.09.2023
Област на въздействие:094 Опазване, развитие и рекламиране на публични ценности на културата и историческото наследство
Резюме на проекта:

Разработена онлайн платформа за обмен на добри практики в областта на устойчивото развитие на туризма; Организиране на 4 съвместни културни събития за популяризиране на културната идентичност на региона в Микрево и Струмица; Създаване на мрежа "Младежи, учащи младежи" в Микрево и Струмица; Повишаване на осведомеността за опазването на живите културни наследства

Партньори

Водещ партньор
Народно Читалище "Братя Миладинови - 1936", Микрево
Благоевград
Партньор по проекта 2
Сдружение Туристически Съюз Струмица, Струмица
Югоизточен регион