Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията

Код на проекта:CB006.1.12.175
Покана:CB006.1
Приоритет:1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие
Вид на проекта:Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:379150.14 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.10.2016
Крайна дата на проекта:16.10.2018
Област на въздействие:087 Мерки за адаптиране към промяната на климата и управление на рисковете свързани с климата, напр. ерозия, пожари, наводнения, бури и засушаване, включително повишаване на осведомеността, гражданска защита и системи за управление на бедствия и инфраструктура.
Резюме на проекта:

Проектът e предложил  комплексно решение на проблемите с високите води в общините - Карбинци и Струмяни. Основните резултати на проекта са: повишена безопасност на местното население в двете общини от природни бедствия и предотвратени наводнения и заливания на основните селища на двете общини. Проектът включва корекции на речните корита на р.Козячка в Карбинци и р. Шашка в Струмяни, които са били нарушени и са представлявали потенциална заплаха за прилежащите територии и инфраструктура и заплаха за здравето на гражданите в двете общини. Проектът е разработен на базата на предварителни проучвания и анализи на състоянието на двете реки и осигурява безопасността за здравето и имуществото на населението на партньорските общини от трансграничния регион.

По проекта са изпълнени строителни дейности за превенция на бедствия от наводнения в урбанизираните територии на общините Струмяни и Карбинци, както следва:
- Почистване, корекция и изграждане на защитни стени на коритото на река Козячка в Карбинци, на 256 метра от най-критичната част;
- Почистване и укрепване на р.Шашка в Струмяни между праг 4 и профил 28 с дължина 341 метра - нови подпорни стени от стоманобетон за укрепване на ляв бряг - 260 метра и на десен бряг - 302 метра; почистване, подравняване и облицовка с камък на дъното - 340 м;


Друг основен резултат от проекта е повишен капацитет на 30 представители на общинските администрации и експерти от други отговорни институции, по отношение на бедствени ситуации на територията на общините Карбинци и Струмяни (РИОСВ, Басейнова дирекция, Община Струмяни, Община Карбинци, НПО, Областна администрация и т.н.), включително групи от младежи, роми и хора с увреждания. Представителите на целевата група са се запознали с прилагането на нови технологии в областта на управлението при бедствия, с възможностите за партньорство при превенцията на бедствия, както и с ролята на населението в програмата за предотвратяване на бедствия.

Партньори

Водещ партньор
Община Карбинци
Източен регион
Партньор по проекта 2
Община Струмяни
Благоевград