Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията

Код на проекта:CB006.1.12.175
Покана:CB006.1
Приоритет:1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие
Вид на проекта:Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:379150.14 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.10.2016
Крайна дата на проекта:16.10.2018
Област на въздействие:087 Мерки за адаптиране към промяната на климата и управление на рисковете свързани с климата, напр. ерозия, пожари, наводнения, бури и засушаване, включително повишаване на осведомеността, гражданска защита и системи за управление на бедствия и инфраструктура.
Резюме на проекта:

Проектът цели да възстанови нормалния социално-икономическия живот на над 7977 души. В него се предлага комплексно решение на проблемите с високите води в две от най-засегнатите общини - Карбинци и Струмяни. Проектът включва като основни дейности корекции на речните корита на р. „Козячка“, Карбинци и р. „Шашка“, Струмяни, които са нарушени и представляват потенциална заплаха за прилежащите територии и инфраструктура и заплаха за здравето на гражданите в двете общини. Проектът предвижда извършване на строително-монтажни работи в двете общини под надзора на независим строителен контрол на обектите. Разработен на базата на предварителни проучвания и анализи на състоянието на двете реки, проектът ще осигури безопасността за здравето и имуществото на населението на партньорските общини от трансграничния регион. Основните резултати на проекта са повишена безопасност на местното население от общините Струмяни и Карбинци от природни бедствия и предотвратени наводнения и заливания на основните селища на двете общини. Резултатите от проекта са свързани с превенция на бедствия от наводнения в урбанизираните територии на общините Струмяни и Карбинци чрез корекция на коритата на реките, изграждане на защитни стени и почистване на: 256 м на коритото на р. „Козячка“ и на р. „Шашка“ - участък от дерето между праг 4 и праг 28 с дължина от 340 м и обща дължина от 682 м на подпорни стени по двата бряга. Друг основен резултат от проекта е повишен капацитет на 30 представители на общинските администрации и експерти от други отговорни институции, по отношение на бедствени ситуации, за територията на общините Карбинци и Струмяни (като РИОСВ, Басейнова дирекция, Община Струмяни, Община Карбинци, НПО, Областна администрация и т.н.), включително групи от младежи, роми и хора с увреждания. Представителите на целевата група ще бъдат запознати с прилагането на нови технологии в областта на управлението при бедствия, с възможностите за партньорство при превенцията на бедствия, както и с ролята на населението в програмата за предотвратяване на бедствия. Наблюдението на състоянието на речните корита и тяхното почистване ще бъде извършва редовно, не само 5 години след приключване на дейностите по проекта, резултатите ще се се съобщават на всички компетентни органи, които отговарят за устойчивото управление и предотвратяване тежките последици при бедствия.

Партньори

Водещ партньор
Община Карбинци
Източен регион
Партньор по проекта 2
Община Струмяни
Благоевград