Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево

Код на проекта:CB006.1.11.173
Покана:CB006.1
Приоритет:1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район
Вид на проекта:Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци):18
Стойност на договора:247339.15 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.10.2016
Крайна дата на проекта:16.04.2018
Област на въздействие:085 Опазване и подобряване на биоразнообразието, опазване на природата и зелена инфраструктура
Резюме на проекта:

Настоящият проект цели въвеждане на енергоефективно улично осветление в община Струмяни и повишаване на енергийната ефективност на общинска училищна сграда в община Василево, включително чрез подобряване на общото й физическо състояние и естетика и въвеждането на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ за нуждите на същата сграда и прилежащото уличното осветление. Проектът допринася за екологичното образоване на децата и информираността на широката общественост по въпросите на околната среда и повишава тяхната ангажираност в грижата за околната среда. Реализацията на проекта ще има дългосрочен ефект върху понижаване на потреблението на електрическа и топлинна енергия в двете общини, при които се намаляват емисиите на CO2 в трансграничния регион. Администрациите на общините Струмяни и Василево намаляват разходите за енергия, респективно за поддръжка на училище и улично осветление. Целевите инвестиции намаляват емисиите на CO2 с 20%, а потреблението на енергия намалява с 35%, за всеки един от партньорите па проекта. Настоящият проект повишава капацитета на местните публични институции за местно устойчиво енергийно планиране и за прилагане на енергоефективни мерки и използване на възобновяеми енергийни източници.
Основни резултати по проекта: обогатен опит и повишен капацитет на 30 представители на общинските администрации за прилагане на политики за енергийна ефективност; споделени добри и лоши практики при управление на публичната инфраструктура в общините на Василево и Струмяни, по отношение на енергийната ефективност; извършено представяне и обучение от външен консултант на общинските екипи, включително представяне на добри практики с прилагане на ВЕИ и мерки за енергийна ефективност, по отношение на обществената инфраструктура от трансграничния регион и чужбина; повишен капацитет на 30 представители на общински администрации и управители на обществени инфраструктурни обекти  и системи от Струмяни и Василево - прилагането на нови технологии за дистанционно управление на отоплителни системи, иновативни изолационни технологии, ново EE-отопление, системи за автоматично управление за контрол на осветлението, ВЕИ в обществената инфраструктура и тяхното комбинирано приложение; монтирани 424 LED улични осветителни тела за безопасност на нощното автомобилно движение и на хората; намалени емисии на CO2 с 20% (генерирани от потреблението на електроенергия) и намаляване на консумираната енергия от уличното осветление с 35% в сравнение с потреблението на енергия, преди въвеждането на LED осветление; подобрена енергийна ефективност на общинска училищна сграда сграда (застр. пл. 121.41 m2), намаляване на емисиите на CO2 с 20% чрез инвестицията в начално училище "Гоце Делчев" в с. Седларции, община Василево, като консумираната енергия на сградата ще бъде по-ниска с 20 % в сравнение с периода преди инвестициите.

 

Партньори

Водещ партньор
Община Струмяни
Благоевград
Партньор по проекта 2
Община Василево
Източен регион