Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево

Код на проекта:CB006.1.11.173
Покана:CB006.1
Приоритет:1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район
Вид на проекта:Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци):18
Стойност на договора:247339.15 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.10.2016
Крайна дата на проекта:16.04.2018
Област на въздействие:085 Опазване и подобряване на биоразнообразието, опазване на природата и зелена инфраструктура
Резюме на проекта:

Целта на проекта е била въвеждане на енергоефективно улично осветление в община Струмяни и повишаване на енергийната ефективност на общинска училищна сграда в община Василево, включително чрез подобряване на общото й физическо състояние и естетика, и въвеждането на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ за нуждите на същата сграда и прилежащото уличното осветление. Проектът е допринесъл за екологичното образоване на децата и информираността на широката общественост по въпросите на околната среда и повишава тяхната ангажираност за околната среда. Реализацията на проекта има дългосрочен ефект върху понижаване на потреблението на електрическа и топлинна енергия в двете общини, като се намаляват и емисиите на CO2 в трансграничния регион. Администрациите на общините Струмяни и Василево са намалили разходите за енергия, респективно за поддръжка на улично осветление и на училище. Целевите инвестиции намаляват емисиите на CO2 с 20%, а потреблението на енергия намалява с 35%, за всеки един от партньорите на проекта. Настоящият проект е повишил капацитета на местните публични институции за устойчиво енергийно планиране, за прилагане на енергоефективни мерки и използване на възобновяеми енергийни източници.

Основните резултати по проекта са:        

- обогатен опит и повишен капацитет на 30 представители на общинските администрации за прилагане на политики за енергийна ефективност;    

-  споделени добри и лоши практики при управление на публичната инфраструктура в общините Василево и Струмяни, по отношение на енергийната ефективност;  

-  представяне и обучение от външен консултант на общинските екипи, включително представяне на добри практики с прилагане на ВЕИ и мерки за енергийна ефективност, по отношение на обществената инфраструктура от трансграничния регион и чужбина;  

- повишен капацитет на 30 представители на общинските администрации и управители на обществени инфраструктурни обекти  и системи от Струмяни и Василево по  прилагането на нови технологии за дистанционно управление на отоплителни системи, иновативни изолационни технологии, ново EE-отопление, системи за автоматично управление за контрол на осветлението, ВЕИ в обществената инфраструктура и тяхното комбинирано приложение;                                                         

- монтирани 424 LED улични осветителни тела за безопасност на нощното автомобилно движение и на хората;                                                       

-  намалени емисии на CO2 с 20% (генерирани от потреблението на електроенергия) и намаляване на консумираната енергия от уличното осветление с 35% в сравнение с потреблението на енергия, преди въвеждането на LED осветление;    

- подобрена енергийна ефективност на общинска училищна сграда сграда (ЗП 121.41 m2), намаляване на емисиите на CO2 с 20% чрез инвестицията в начално училище "Гоце Делчев" в с. Седларции, община Василево, като консумираната енергия на сградата ще бъде по-ниска с 20 % в сравнение с периода преди инвестициите.             

 

Партньори

Водещ партньор
Община Струмяни
Благоевград
Партньор по проекта 2
Община Василево
Източен регион