Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот (Waste EDU)

Код на проекта:CB006.1.11.022
Покана:CB006.1
Приоритет:1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район
Вид на проекта:Меки мерки
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:119302.41 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.10.2016
Крайна дата на проекта:16.01.2018
Област на въздействие:085 Опазване и подобряване на биоразнообразието, опазване на природата и зелена инфраструктура
Резюме на проекта:

Целта на проекта беше подобряване управлението на отпадъците, превенция на замърсяването в трансграничния район, повишаване на познанията, свързани с отрицателното въздействие от неправилното сметосъбиране и  последствията за околната среда и човека. Проектът представи интегриран подход в областта на образованието и предизвика интерес и действия у обществото за отстраняване на незаконните сметища, повиши превенцията и предотврати замърсяването на природата. Разработени бяха различни инструменти (съвместна програма за обучение WasteEDU, обучителна книга "Lifecycle of waste", софтуер за картографиране на незаконни депа и замърсени райони, уеб-портал), които се използваха в процеса на обучение в началното образование на децата, и за насърчаване на различни инициативи за изграждане на капацитет и обучения (съвместни зелени училища и лагери) и свързани събития (дискусионни форуми и конференции). Оборудване за разделно изхвърляне и събиране на отпадъци и кошчета за селекция на отпадъци бяха поставени в избрани 12 български и 12 македонски училища. Целевите групи, включили се в проекта, бяха ученици от начални училища, неправителствени организации, браншови асоциации и други организации, подкрепящи дейности, свързани с опазването на околната среда и други младежки дейности, малки и средни предприятия, работещи в областта на управлението на отпадъците, регионалните и местни власти. Те бяха снабдени с различни инструменти за повишаване осведомеността и насърчаване на прякото участие на младите хора в кампании, свързани с опазването на околната среда, с намаляване на отпадъците и с ползите от  рециклирането и правилното им управление.

 

Уебсайт на проекта:

http://wasteedu.eu

 

Facebook страница:

https://www.facebook.com/WasteEdu2017

Партньори

Водещ партньор
Съюз на производителите на екологична енергия - БГ (СПЕЕ-БГ)
Благоевград
Партньор по проекта 2
Център за климатични промени - Гевгелия
Югоизточен регион