Трансграничен център за забавления

Код на проекта:CB006.1.22.117
Покана:CB006.1
Приоритет:2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона
Вид на проекта:Меки мерки
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:107337.45 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:30.05.2017
Крайна дата на проекта:29.08.2017
Област на въздействие:092 Опазване, развитие и рекламиране на обществени туристически ценности
Резюме на проекта:

И двете цели на проекта са изпълнени: Въвеждане и тестване на иновативен модел за устойчиво развитие на туризма в трансграничната зона чрез разработване на специални нови туристически предложения и тяхното предлагане на пазара чрез уеб платформа, както и създаване на дългосрочно сътрудничество между туристическите участници в трансграничната зона чрез мрежа между заинтересовани страни (туристически участници) от двете страни на границата. Преките резултати от проекта включват: избрани 10 дестинации от мрежата на Трансграничния център за забавления и техните представители, участващи в активно планиране; разработени 3 съвместни туристически програми за Забавния център - Кулинарни уикенди, Архитектурни уикенди и Ботанически уикенди; създадена обща интернет платформа www.crossborderfuncenter.net, както и реализирани 5 различни вида маркетингови мерки (уеб промоция, печатни материали, сувенири, специализирани публикации, промоционално събитие).

 

Уебсайт на проекта:

www.crossborderfuncenter.net

Партньори

Водещ партньор
Пирински туристически форум
Благоевград
Партньор по проекта 2
Природозащитно сдружение Планетум - Струмица
Югоизточен регион