Промотиране на Туристически атракции в 3D - TAP 3D

Код на проекта:CB006.1.21.193
Покана:CB006.1
Приоритет:2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство
Вид на проекта:Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:495074.11 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.10.2016
Крайна дата на проекта:16.10.2018
Област на въздействие:092 Опазване, развитие и рекламиране на обществени туристически ценности
Резюме на проекта:

Проектът има за цел да засили туристическия потенциал на трансграничната област на Кюстендил и Североизточния регион за устойчиво използване на регионалното културно и природно наследство чрез иновативни средства за туристическо представяне, аудиовизуални продукти и ИКТ технологии. Проектът представя по атрактивен начин общото природно и историческо наследство на региона и акцентира върху туристическия интерес за близко посещение и върху красивия добросъседски регион. Проектът обхваща опис, каталогизиране и изготвяна на промоционални 3D картографски видеоклипове на интересни туристически обекти в трансграничната област. Резултатите от проекта засягат и са от полза за населението на Кюстендил и на Североизточния регион. Проектът е адресиран до повишаване възможностите за сътрудничество между туристически заинтересовани участници чрез срещи, пътеводители, изложбени зали, посветени на общото природно, културно и историческо наследство на района.

Партньори

Водещ партньор
Областна администрация Кюстендил
Кюстендил
Партньор по проекта 2
Център за развитие на Североизточен район за планиране
Североизточен регион