Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни

Код на проекта:CB006.2.12.142
Покана:CB006.2
Приоритет:1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие
Вид на проекта:Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:399961.12 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:13.07.2019
Крайна дата на проекта:12.07.2021
Област на въздействие:087 Мерки за адаптиране към промяната на климата и управление на рисковете свързани с климата, напр. ерозия, пожари, наводнения, бури и засушаване, включително повишаване на осведомеността, гражданска защита и системи за управление на бедствия и инфраструктура.
Резюме на проекта:

Съвместното предизвикателство за партньорите по този проект е свързано със сериозни наводнения на техните територии. В община Конче река Дединска излиза от речното корито в случай на силни бури, придружени от силен дъжд, вятър и понякога град и гръмотевични бури. Също така, Царевска река поради силните дъждове и нивото на речните води и установените острови, десният бряг на реката се излива и неблагоприятно засяга стената на главния Е-79. Това води до риск от наводняване на жилищни сгради и имот по реката в регулацията на населеното място. Цапаревска Река е сериозна заплаха и нейното положение е подобно на ситуацията, пред която е изправена община Конче с река Дединска. Избраната стратегия е свързана с най-подходящите подходи за управление на риска от наводнения в определени ситуации.

В резултат на проекта бяха постигнати следните резултати: 1 намеса за подобряване на управлението на бедствия и предотвратяване на рисковете (Регулация на река Дединска в Конче), 1 намеса за адаптиране и смекчаване на последствията от изменението на климата (Увеличаване на хидравличното провеждане на р. Цапаревска) с геоцели и зелени мерки); 1 общ механизъм за управление на бедствията и превенция на риска и за насърчаване на осведомеността относно изменението на климата (общ план); 8 институции, включени в инициативата (съвместен семинар) по превенция и управление на риска - 6 общини и 2 регионални администрации; 84 участници в обучения и кампании в областта на превенция на риска (кампания за повишаване на осведомеността и съвместен семинар); 8687 жители се възползват от мерките за защита от наводнения (граждани на общините Конче и Струмяни).

 

Проектът завърши успешно на 12.07.2021 г.

Партньори

Водещ партньор
Община Конче, Югоизточен регион
Югоизточен регион
Партньор по проекта 2
Община Струмяни, Благоевград
Благоевград