Културен мост през вековете

Код на проекта:CB006.2.21.107
Покана:CB006.2
Приоритет:2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство
Вид на проекта:Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:438588.94 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:04.09.2019
Крайна дата на проекта:03.09.2021
Област на въздействие:094 Опазване, развитие и рекламиране на публични ценности на културата и историческото наследство
Резюме на проекта:

Проектът беше фокусиран върху развитието и насърчаването на трансграничното сътрудничество в областта на културния туризъм между публичните институции и други заинтересовани страни в сферата на културата и туризма, чрез организиране на съвместни събития, обмяна на знания и опит. Резултатите бяха постигнати чрез изпълнението на дейностите за подобряване на качеството на туристическите услуги чрез обучения и подобряване на туристическите пътеводители, чрез повишаване на знанията в областта на управлението на културно-историческото наследство и разработване на туристически продукти и оферти, разработване на уеб платформа за археологически и културен туризъм, възстановяване на археологически обекти за съхранение на културното наследство. Изграждане на изцяло оборудван и модернизиран обществен център в гр. Белица с цел запознаване на широката общественост и заинтересованите страни с културното и традиционното наследство на двата региона. Доставка на информационно електронно табло (инфо киоск), което предоставя информация за културно-историческото наследство на региона. Дейностите по проекта включваха още рехабилитация на средновековна църква „Св. Власие“ в гр. Щип, изграждане на пътека за достъп до църквата и осветление.
 

Проектът завърши успешно на 03.09.2021 г.

Партньори

Водещ партньор
Народно читалище "Георги Тодоров - 1885" Белица, Благоевград
Благоевград
Партньор по проекта 2
Център за развитие на Източен планов регион
Източен регион