Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения

Код на проекта:CB006.1.12.072
Покана:CB006.1
Приоритет:1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие
Вид на проекта:Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:382459.61 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.10.2016
Крайна дата на проекта:16.10.2018
Област на въздействие:087 Мерки за адаптиране към промяната на климата и управление на рисковете свързани с климата, напр. ерозия, пожари, наводнения, бури и засушаване, включително повишаване на осведомеността, гражданска защита и системи за управление на бедствия и инфраструктура.
Резюме на проекта:

Целта на проекта е била да се постигне положително въздействие,  устойчива промяна и трайно подобрение в рамките на допустимия трансграничен район, относно превенцията и оценката на риска от наводнения, управление и смекчаване на последиците от наводненията на територията на Общините Валандово и Кресна. По проекта е осъществено  интегрирано наблюдение и оценка за предотвратяване на наводнения в трансграничния регион, чрез въвеждането на специално оборудване за мониторинг на водите, за подобряване на аварийната готовност и намесата в случаи на наводнения в двете общини. Изпълнението на проекта е допринесло за развитието на единна трансгранична концепция за оценка на риска от хидро-метеорологичните явления и за разработването на съвместна оценка на риска и изграждането на капацитет.

Основните резултати от проекта са:
- идентифициране на рискови зони в реките, протичащи в общините Кресна и Валандово, с включено фотографиране, оценка и анализ на текущото състояние на реките в двете общини, съставяне на карта с потенциалните рискови зони от наводнения в трансграничната целева зона, изследване на водните басейни в района, считани за решаващи за потенциално наводнение;
- доставка и монтаж на 5 комплекта специфично оборудване за мониторинг на реките на Община Кресна, необходимо за получаване на информация в реално време за нивото на водата в реките, считани за решаващи за наводненията - Струма, Брезнишка, Влахинска, Моравска;
- доставка на 3 бр. специфично оборудване за мониторинг на водите в община Валандово,  за получаване на  информация в реално време за нивото на водата в река Анска, причиняваща наводненията в Община Валандово;
- доставката и стартиране на съвместна интегрирана система за мониторинг за ранно предупреждение за наводнения в община Валандово. Системата събира, обработва и предоставя информация в реално време от вече инсталираното оборудване за наблюдение.  Инсталирането на такава система  предоставя надеждна информация за потенциалните опасности и позволява на съответните институции да вземат информирани решения. Тази система се  използва и от двете общини чрез интернет връзка;
- изграждане на капацитет чрез осигуряване на обучение за първите  реагиращи при управлението на риска: парамедици, медицински сестри в линейки, пожарникари, служители на гражданската защита, специални служители, отговорни за управление на бедствия в местните власти от общините Кресна и Валандово.

Партньори

Водещ партньор
община Валандово
Югоизточен регион
Партньор по проекта 2
община Кресна
Благоевград