Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения

Код на проекта:CB006.1.12.072
Покана:CB006.1
Приоритет:1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие
Вид на проекта:Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:382459.61 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.10.2016
Крайна дата на проекта:16.10.2018
Област на въздействие:087 Мерки за адаптиране към промяната на климата и управление на рисковете свързани с климата, напр. ерозия, пожари, наводнения, бури и засушаване, включително повишаване на осведомеността, гражданска защита и системи за управление на бедствия и инфраструктура.
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се постигне положителено въздействие, и устойчива промяна и трайно подобрение в рамките на допустимия трансграничен район, относно превенцията и оценката на риска от наводнениято, управление и смекчаване на последиците от наводненията на територията на Валандово и Община Кресна. Целите са: да се постигне интегрирано наблюдение и оценка за предотвратяване на наводнения в трансграничния регион, чрез въвеждането на специално оборудване за мониторинг на водите; за подобряване на аварийната готовност и намесата в случаи на наводнения, чрез въвеждането на обща интегрирана система за управление на риска от наводнения в двете общини; да допринесе за развитието на единна трансгранична концепция за оценка на риска от хидро-метеорологичните явления, разработването на съвместна оценка на риска и изграждането на капацитет.
Това ще бъде постигнато чрез доставка на специализирано оборудване за мониторинг на водите (закупуване и доставка на  два измервателни станции), в Община Валандово и Община Кресна, която ще бъде инсталирана на някои от определените застрашени участъци в речните корита на двете реки в двете общини, Валандово и Кресна. Оборудването ще бъде свързано към съвместна интегрираната система за наблюдение, която ще бъдат закупена и инсталирана във Валандово, но ще бъде използвана и от двете общини чрез интернет връзка.
Ще бъдат локализирани две рискови зони с подробно разработен план за наблюдение по поречието на двете реки в двата трансгранични региона, ще бъде направено и подробно заснемане, оценка и анализ на настоящата ситуация в избраните участъци.

Партньори

Водещ партньор
община Валандово
Югоизточен регион
Партньор по проекта 2
община Кресна
Благоевград