Да опазим жителите на една планина по две реки

Код на проекта:CB006.2.12.120
Покана:CB006.2
Приоритет:1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие
Вид на проекта:Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:399788.66 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:13.07.2019
Крайна дата на проекта:12.07.2021
Област на въздействие:087 Мерки за адаптиране към промяната на климата и управление на рисковете свързани с климата, напр. ерозия, пожари, наводнения, бури и засушаване, включително повишаване на осведомеността, гражданска защита и системи за управление на бедствия и инфраструктура.
Резюме на проекта:

Чрез изпълнението на проекта партньорите обединха усилията си за предотвратяване на природни бедствия и такива причинени от човека на територията на общините Струмяни и Берово.  В рамките на проекта се проведе подобряване проходимостта на реките Цапаревска и Брегалница чрез укрепване на крайбрежието и дъната им с цел предотвратяване на наводненията. Бяха проведени обучения на местното население и общинската администрация с цел повишаване на капацитета за намиране на екологични решения и превенция на риска.

 

Проектът завърши успешно на 12.07.2021 г.

Партньори

Водещ партньор
Община Струмяни, Благоевград
Благоевград
Партньор по проекта 2
Община Берово, Източен регион
Източен регион