Successful projects under the Second Call

Oнлајн анкета

31.05.2019

Почитувани,

Во тек е извршување на ревизија на успешност од страна на Државниот завод за ревизија на тема ,, Програма Интерег-ИПА за прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија – Република Бугарија( 2014 -2020). Од страна на Државен завод за ревизија изготвена е  Анкета-Прашалник со цел да добиеме  информации и сознание за евентуални проблеми и пречки со кои се соочувате при аплицирање и имплементирање на евентуалните проекти субвенционирани од страна на Програмата. 

Subscribe to Successful projects under the Second Call