ОТКАЖУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА „Конзервација на старата обласна зграда и изградба на културен институт во рамките на проектот Заедничка историја и култура - Мост преку границите“

11.02.2020

ОТКАЖУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА „Конзервација на старата обласна зграда и изградба на културен институт во рамките на проектот Заедничка историја и култура - Мост преку границите“

Референтен број:  CB006.2.21.144 – BL 5.1.1 – Works – 1


 

 

1.       Референтен број:

CB006.1.21.144-BL5.1.1-Works-1

2.       Дата на објавување:

20.12.2019

3.       Име на програмата:

Interreg - ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020, CCI 2014TC16I5CB006

4.       Договорен орган:

Општина Дупница

5.       Причина за откажување

Сите технички прифатливи понуди ги надминуваат достапните финансиски ресурси


Забелешки:

Доколку се започне нова тендерска постапка за овој проект, ќе биде објавено ново известување за договор, освен ако договорниот орган не го додели договорот преку постапка со преговарање - во тој случај ќе биде објавено само доделувањето на договорот.

Facebook icon
Twitter icon